૯ થી ૧૨ની એકમ કસોટી સ્કૂલોને બદલે ફરી બોર્ડ પેપરોથી લેવાશે.

તમામ સ્કૂલોમાં ૨૭મીએ ફરજિયાત પરિક્ષા લેવાશે ૯થી૧૨ની એકમ કસોટી સ્કૂલોને બદલે ફરી બોર્ડ પેપરોથી લેવાશે અમદાવાદ,મંગળવાર ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ૯થી૧૨ની તમામ સ્કૂલોમાં ૨૭મીએ બે સેશનમાં પ્રથમ …

Read more

પ્રથમ એકમ કસોટી ધોરણ 9 થી ધોરણ 12 જુલાઈ 2022

જયભારત સહ ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે વિધાર્થીઓના શિક્ષણ અને અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી રાજ્ય સ૨કા૨ના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એકમ કસોટી માટે વિવધ …

Read more

ઘોરણ ૩ થી ૮ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રથમસત્રની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી|First Semester Periodical Assessment Test for Class 3 to 8 Students july 2022

First Semester Periodical Assessment Test for Class 3 to 8 Students ૨૦૨૨-૨૩માં ઘોરણ ૩ થી ૮ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રથમસત્રની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીના આયોજન બાબત.વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે …

Read more