ગુજરાત રાજ્ય મંત્રીમંડળ 2022-2023|Gujarat State Cabinet List 2022-2023

Gujarat State Cabinet List 2022-2023 ક્રમ નામ હોદ્દો વિષય ફાળવણી 1. શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રીશ્રી સામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા, તાલીમ અને આયોજન ગૃહ અને પોલીસ હાઉસીંગ મહેસૂલ …

Read more